Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van ABSoluut Gent 10 Mijl BV, met maatschappelijke zetel te Schoonzichtstraat 33, 9051 Sint-Denijs-Westrem, met ondernemingsnummer 0526.836.791, hierna “AG10M”.

Naar iedere natuurlijke persoon die is ingeschreven voor een evenement van AG10M wordt hierna verwezen als “Deelnemer”.

1. Inschrijving

De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving minstens 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement. De Deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn en acht zichzelf in staat om deel te nemen aan het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

2. Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

3. Risico

Deelname aan een evenement en betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Op bepaalde evenementen voorziet AG10M een opbergruimte waar de Deelnemer vrijblijvend en kosteloos persoonlijke spullen kan achterlaten. De organisatie zal alle redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om de ruimte zo goed mogelijk te bewaken, doch gebruik ervan is op eigen risico. AG10M raadt de Deelnemer af om waardevolle spullen mee te nemen of op te bergen. AG10M is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Deelnemer.

4. Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan hierna volgende leeftijdsvereisten is voldaan.

Vanaf 10km: min. 12 jaar op het moment van deelname
Vanaf 21km: min. 16 jaar op het moment van deelname
Vanaf 42km: min. 18 jaar op het moment van deelname

Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, polsbandje, … ) steeds zichtbaar zijn. 

De Deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De Deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere Deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van AG10M, medische teams en politie te volgen.De wegcode dient gerespecteerd te worden.

AG10M behoudt zich het recht voor om Deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname. 

5. Prijs

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6. Betaling

De Deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

AG10M meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

7. Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die van afstand of naam willen wisselen, kunnen dit doen via een mail naar info@absoluutgent10mijl.be. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal die ook worden aangerekend. Er worden echter geen terugbetalingen gedaan in geval van een wissel van afstand. Wijzigingen zijn mogelijk tot 1/9, nadien enkel op de dag zelf aan de helpdesk.

Het is niet mogelijk om een inschrijving voor een evenement in te wisselen voor een andere editie van dat evenement, noch voor een ander evenement van AG10M.

8. Aanbevelingen gezond & veilig sporten en COVID-19

Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding. De Deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.  AG10M beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

AG10M heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De Deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door AG10M aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.

De Deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen in geval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan het evenement.

9. Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid

Algemeen

AG10M is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van AG10M is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van AG10M om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

COVID-19

COVID-19 is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de Deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19 of andere besmettelijke ziekte, waaronder wordt verstaan elke ziekte veroorzaakt door een infectieuze en/of giftige stof die optreedt door directe of indirecte overdracht van deze stof door een besmet persoon of ander levend organisme of door een zaak. AG10M is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19 of andere ziekte naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het evenement.

Ingeval AG10M het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

Afgelasting

Bij afgelasting van het evenement door AG10M, buiten de gevallen van overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement of een ander evenement van AG10M. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel,…), zullen niet worden terugbetaald.

10. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de Deelnemers is bestemd voor AG10M. AG10M en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het evenement alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De Deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van AG10M en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de Deelnemer draagt. De Deelnemer verleent de toestemming aan AG10M om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien. 

De Deelnemer verleent toestemming aan AG10M zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

11. Opmerkingen / klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via de contactgegevens in deze algemene voorwaarden. AG10M zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de Deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

12. Contactgegevens

Mededelingen die verband houden met deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien zij gericht zijn aan ABSoluut Gent 10 Mijl BV, via de volgende gegevens: 

13. Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

14. Toepasselijk recht – forum

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van AG10M bevoegd.