ALGEMENE VOORWAARDEN ABSOLUUT GENT 10 MIJL BV

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. ABSoluut Gent 10 Mijl BV, met maatschappelijke zetel te Schoonzichtstraat 33, 9051 Sint-Denijs-Westrem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0526.836.791 (“AG10M”), organiseert grootschalige loopevenementen die periodiek plaatsvinden op het grondgebied van Gent, waaronder in het bijzonder een festival met loopwedstrijd dat jaarlijks plaatsvindt in Gent, met als hoofdactiviteit een loopwedstrijd over een afstand van 10 mijl (het “Evenement”)

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële relaties tussen AG10M, enerzijds, en afnemers van producten of diensten van AG10M, waaronder sponsors (“Partners”), anderzijds, en op alle overeenkomsten, uitgevoerde leveringen en alle gepresteerde diensten die uit deze commerciële relatie voortvloeien, met uitzondering van schriftelijke afwijkingen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst (de “Algemene Voorwaarden”). De Partner verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze aanvaard te hebben. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Partner.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere bijzondere voorwaarden die schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen AG10M en de Partner bevatten het volledige akkoord tussen de Partijen, die alle vroegere correspondentie, verklaringen, waarborgen of overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde voorwerp vervangen.

2. BESTELLING - AANBOD

Enkel een door AG10M schriftelijk gedaan aanbod is geldig. De geldigheidsduur van het aanbod is beperkt tot 30 dagen. Wanneer een Partner ingaat op een aanbod van AG10M, wordt dit beschouwt als een bestelling, zonder dat hierdoor een overeenkomst tot stand komt. De overeenkomst komt slechts tot stand nadat AG10M de bestelling van de Partner schriftelijk heeft aanvaard.

3. VERTEGENWOORDIGING

De Partner wordt geldig vertegenwoordigd door de ondertekenaar van de bestelbon. 

4. PRIJS

Alle uitgedrukte prijzen zijn exclusief BTW en kosten (van levering, verpakking, etc.). De door AG10M gefactureerde prijzen zijn in euro, taksen niet inbegrepen, weergegeven. Het wisselrisico is ten laste van de Partner.

5. FACTURATIE EN BETALING

5.1. AG10M zal de Partner een factuur bezorgen, desgevallend in schijven, met vermelding van de prijs, de BTW en de eventuele door te rekenen kosten.

5.2. De facturen van AG10M zijn betaalbaar in euro en binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, overeenkomstig de instructies op de factuur. Een betaling is effectief van zodra de rekening van AG10M wordt gecrediteerd. Bij de aankoop van tickets zullen deze pas aan de Partner worden toegestuurd na ontvangst van de volledige betaling. 

6. WANBETALING

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van elke factuur uitgegeven door AG10M van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% en een intrest gelijk aan de wettelijke referentie-interest, vermeerderd met 8% (zoals bepaald door de Minister van Financiën in uitvoering van de wet betalingsachterstand).

Zolang de Partner niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, behoudt AG10M zich het recht voor de uitvoering van enige andere verbintenis op te schorten tot op het ogenblik van de volledige regeling van de verschuldigde bedragen.

7. UITVOERING / LEVERING

7.1. Het transportrisico en de porto- en leveringskosten zijn exclusief ten laste van de Partner. 

7.2. De levering/uitvoering vindt plaats op de door AG10M bevestigde datum. Enkel de termijnen schriftelijk aangegeven door AG10M zijn bindend. Deze termijnen zullen in ieder geval verlengd worden in geval van (1) overmacht (2) wijziging van de bestelling door de Partner (3) vertraging in het overmaken van informatie en/of documenten door de Partner (4) vertraging der betaling.

8. ANNULERING VAN DE BESTELLING

De overeenkomst kan door de Partner niet geannuleerd worden. Indien de Partner door bijzondere omstandigheden verhinderd is kan hij middels een schriftelijk verzoek aan AG10M een aanvraag tot annulering indienen, onder gehoudenheid van betaling van volgende annuleringskosten, in functie van tijdstip van annulering, onverminderd het recht van AG10M om schadevergoeding te vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zouden zijn:

  1. binnen 120 dagen voor aanvang Evenement: 50 % van de door de Partner verschuldigde bedragen;
  2. binnen 60 dagen voor aanvang Evenement: 75 % van de door de Partner verschuldigde bedragen;
  3. binnen 30 dagen voor aanvang Evenement: 100 % van de door de Partner verschuldigde bedragen;
  4. ‍één dag voor de aanvang Evenement: 150 % van de door de Partner verschuldigde bedragen. 

AG10M stuurt de Partner een schriftelijke bevestiging van de annulering in geval van aanvaarding van de bijzondere omstandigheden van verhindering, die door AG10M autonoom worden beoordeeld.

9. AANSPRAKELIJKHEID OVERMACHT - ANNULERING VAN HET EVENEMENT

9.1. AG10M is enkel aansprakelijk voor een haar toerekenbare tekortkoming, voor zover de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van AG10M is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de door de Partner betaalde bedragen. 

9.2. Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van AG10M, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (zgn. “fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, extreme weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden. 

9.3. Ingeval het Evenement wegens overmacht niet kan plaatsvinden op de voorziene locatie of op de geplande datum, of deels of geheel niet kan plaatsvinden, kan AG10M beslissen om de locatie te wijzigen of te verplaatsen naar een latere datum, of het Evenement in duurtijd te beperken, of het format van het Evenement aan te passen of het Evenement geheel te annuleren. De Partner erkent dat hij in deze omstandigheden geen recht heeft op enige terugbetaling van de betaalde bedragen, schadevergoeding of onkosten. De bestelling van de Partner wordt alsdan automatisch overgedragen naar de nieuwe datum van het (gewijzigde) Evenement of naar de volgende editie van het Evenement. 

9.4. Bij afgelasting van het Evenement door AG10M buiten de gevallen van overmacht, zal AG10M een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen gedeelte van de betaalde bedragen aan de Partner terugbetalen. Deze vergoeding door AG10M, indien toegekend, zal in elk geval nooit het bedrag overschrijden dat de Partner betaald heeft. Eventuele andere gemaakte kosten in, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s, zullen niet worden terugbetaald.

10. COVID-19

COVID-19 is een uiterst besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het Partner is volledig vrijwillig en op eigen risico van de Partner, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19. AG10M is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19.

11. INTELLECTUELE RECHTEN - EIGENDOM

De rechten van AG10M met betrekking tot haar intellectuele eigendom en haar creaties blijven haar exclusieve eigendom. De intellectuele eigendom wordt op geen enkele wijze overgedragen of toegewezen aan de Partner. Alle creaties, informatie of materiaal die beschermd wordt door de intellectuele eigendomsrechten van AG10M (waaronder software, promotiemateriaal, know-how, codes, etc) blijven de exclusieve eigendom van AG10M en worden behandeld als confidentiële informatie. De Partner zal geen registratie van de intellectuele eigendomsrechten nastreven.

De Partner mag de naam, het logo, de vormgeving, de website en andere beschermde creaties van AG10M enkel gebruiken mits uitdrukkelijk akkoord van AG10M en enkel voor doeleinden van de uitvoering van de overeenkomst met AG10M.

12. SOLIDARITEIT

In geval van meerdere Partners, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun diverse verplichtingen en worden zij verondersteld afstand te hebben gedaan van de voordelen van verdeling en betwisting.

13. MEDEDELINGEN

Tenzij anders overeengekomen, moeten alle mededelingen of kennisgevingen tussen AG10M en de Partner, die verband houden met hun overeenkomst, schriftelijk gebeuren. Deze mededelingen of kennisgevingen kunnen geldig gebeuren per e-mail, voor wat AG10M betreft aan het e-mailadres info@absoluutgent10mijl.be

14. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Enkel de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van AG10M gevestigd is, zijn bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.